Medlemsbetingelser

SPWN medlemsbetingelser

GÆLDENDE FRA 26 JUNI 2020

 

 

 • Generelt 

 

Følgende medlemsbetingelser (herefter medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos SPAWN ESPORT HOLDING APS, Krøyer Kielbergs vej 3, 8600 Skanderborg. CVR-nr. 41227214.

Aftale om medlemskab indgået i et SPWN center eller via SPWN’s hjemmeside, indgås mellem en privatperson (herefter medlemmet) og SPWN. 

Udover disse medlemsbetingelser vil medlemmet også forpligte sig til at følge gældende vilkår og regler, der henvises til i disse medlemsbetingelser. Sådanne vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af at være medlem hos SPWN.

Dit medlemskab hos SPWN, er personligt om må ikke benyttes af andre end vedkommende medlemskabet er oprettet til. Dertil gælder det også at følge SPWN’s husregler, ligesom du acceptere at modtage meddelelser om dit medlemskab pr e-mail. Du kan også altid holde dig opdateret på www.spwn.dk, hvor der kommer nyt om priser, deltagelse i events og turneringer og meget mere der kunne vedrøre dit medlemskab.  

For at vi kan identificere og oprette dig, som medlem skal vi bruge et billede af dig, samt personoplysninger som dit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. Nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer og andre relevante oplysninger, som du opgiver ved indgåelse af medlemskab i SPWN. Du er selv ansvarlig for at det er de korrekte oplysninger der er opgivet om dit medlemskab i SPWN, hvis der skulle ske ændringer. Du skal blot give SPWN besked om ændringer. 

 

 

 • Ændring af medlemsbetingelser

 

SPWN forbeholder sig retten til løbende at kunne ændre i medlemsbetingelser, gebyrer og priser for dit medlemskab.

 • Det er nødvendigt for at SPWN overholder gældende lovgivning.
 • Nye faktiske og privatretslige forhold, der kan gøre at vi skal ændre i medlemsbetingelser.
 • SPWN investere altid i at forbedre brugeroplevelsen – herunder ansættelse af personale, lokaler, opdateringer, udstyr og udvidelser mv.
 • Markedsforholdene og samfundsudvikling kan gøre vi er nødsaget til at regulere i priser, som følge af større omkostninger, inflation, lovgivning, medarbejderoverenskomster mv. 
 • Medlemskab der er tilknyttet en eller flere rabataftaler, bortfalder. Uvæsentlige prisstigninger, vilkår og betingelser vil blive varslet på vores hjemmeside og pr. e-mail minimum 60 dage før ændringer vil træde i kraft. Såfremt du ikke ønsker fortsat at være medlem i SPWN, herunder ændring af pris, vilkår eller betingelser. Du skal blot være opmærksom på at du altid har løbende + en måned. 

 1. Medlemskabs typer

Du kan på www.spwn.dk få dig en oversigt over hvilke muligheder der er for medlemskab, samt hvilke betingelser der er for de enkelte medlemskaber og hvilke vilkår for benyttelse heraf.

 

 

 •  Indmeldelse

 

Hvis du er myndig, kan du oprette et medlemskab, ved blot at melde dig ind via online formular på SPWN’s hjemmeside eller ved at møde op i et SPWN center. Dit medlemskab i SPWN er løbende og stoppes først fra den dag det opsiges efter §9. Medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab.4B. Indmeldelse – Hvis du er under 18år eller umyndiggjort

For at blive medlem i SPWN, SKAL du være fyldt 10 år. For at oprette dit medlemskab skal det ske ved et personligt fremmøde i et SPWN center, du skal medbringe din værge eller en af de forældre. Hvis du er værge eller forældre, der skal indmelde en person under 18 år, skal du sørge for at medbringe gyldigt billede ID af medlemmet og den pågældende værge/-forældre. Du indestår for den unge under 18 år, at vedkommende overholder gældende medlemsbetingelser, vilkår og husregler. Det er kun muligt at få medlemskab i SPWN hvis din værge eller forældre betaler for dit medlemskab. Værge eller forældre hæfter for ethvert krav, som SPWN måtte have mod dig i relation til dit medlemskab i SPWN.

 

 

 • Medlems adgang og anvendelse 

 

Ved indmelding i SPWN får du udleveret medlemslogin, som du skal bruge hver gang du skal gøre brug af SPWN’s faciliteter. Medlemskabet er personligt og det kan kræves at skulle vise legitimation, hvis der er grund til mistanke, om misbrug af medlemskab. Hvis du selv har mistanke til at dit medlemskab er blevet misbruget, skal du straks meddele dette til SPWN, som vil sørge for at ændre dit medlemskabs oplysninger.

 

 

 • Tilmelding og afmelding af events, turneringer og træning 

 

Du har i dit medlemskab nogle events, turneringer og trænings sessioner du kan deltage i, som er inkluderet i dit medlemskab. Foruden aktiviteter i dit medlemskab har du mulighed for at deltage i events, turneringer og trænings sessioner, hvor du har mulighed for at tilmelde dig fra arrangement til arrangement. Vilkår vedrørende tilmelding, vil blive meldt ud i forbindelse med den enkelte aktivitet.

Bliver du forhindret i at deltage i et arrangement, som du er tilmeldt. Vil vi gerne modtage en besked om at du bliver forhindret i at deltage og hvilket arrangement du skulle have deltaget i, om det er ferie, sygdom eller andet der skulle forhindre dit fremmøde. Vi forbeholder os retten til at give pladsen til en anden, hvis du melder afbud. I visse tilfælde kan vi opkræve et gebyr ved manglende eller ukorrekt afmelding. 

 

 

 • Betaling 

 

Køber du et forudbetalt medlemskab i SPWN. Det er gratis at oprette et medlemskab i SPWN, du skal betale fra købsdatoen i indeværende måned indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15 i måneden, skal der yderligere betales for næste måned af medlemskabet. Hvorefter medlemskabet betales månedsvis forud, senest d. 01 i måneden.

 

Ovenstående betyder hvis du køber et medlemskab d. 5. juni, skal du blot betale for dit medlemskab i juni måned. Opretter du derimod dit medlemskab d. 20. juni, skal du betale fra indmeldelsesdatoen og for hele juli måned. Medlemmet, værgen eller forældre er til enhver tid ansvarlig for at betalingen falder inden forfald

 

7A. Manglende betaling

Hvis dit medlemskab ikke betales rettidigt, udsendes der en rykkerskrivelse til dig eller Værge/Forældre. SPWN opkræver efter gældende takster og renteregler.  Betales dit medlemskab ikke efter første rykkerskrivelse, blokeres din adgang til at bruge SPWN’s faciliteter, uden varsel. Dit medlemskab kan første aktiveres igen, når dit udestående med SPWN er afviklet, dette gøres ved at fremvise dokumentation herfor. SPWN forbeholder sig retten til at inkassere udestående beløb i forbindelse med dit medlemskab, samt indberette dårlige betaler til RKI i henhold til RKI’s gældende regler, selvstændigt eller i samarbejde med et inkassobureau. Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 9 og 11, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks. 

 

 • Opsigelse af medlemskab

 

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab hos SPWN, med de gældende opsigelsesvarsler. Medlemskabet ophører med løbende + en måned. Ved opsigelse af dit medlemskab i SPWN, skal du opsigelse oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer. En opsigelse kan ske ved 

 • Fremmøde i et SPWN center. 
 • Via brevpost til SPWN, Krøyer Kielbergs vej 3, 4 TH, 8660 Skanderborg. En opsigelse er gældende fra den dag, hvor SPWN modtager dit brev og du har modtaget en opsigelses kvittering fra SPWN. Som medlems af SPWN skal du kunne bevise at du har opsagt dit medlemskab, hvis der skulle være tvivl herom fra SPWN. Vi anbefaler dig at få en afleveringskvittering via dit fragtselskab. Så du har dokumentation, for afsendelsestidspunkt af din opsigelse hos SPWN. 

 

SPWN forbeholder sig retten til at kunne opsige dit medlemskab med en måneds varsel til udgangen af en måned, hvis der skulle være misligholdelse af medlemskabet eller anden uoverensstemmelse.  
 1. Fortrydelsesret

Ved oprettelse af et medlemskab i SPWN, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dato, hvor medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på helligdage lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til næste hverdag. For at kunne gøre brug af fortrydelsesretten, skal du skriftligt henvende dig til SPWN, Krøyer Kielbergs vej 3, 4 TH, 8660 Skanderborg på info@spwn.dk

Du skal som medlem bevise, at du har kunne benytte dig af fortrydelsesretten, hvis der skulle opstå tvivl herom. Medlemskab kan nægtes ved gentagende gange at have oprette et medlemskab og brugt fortrydelsesretten indenfor de seneste 2 år. Ophæver du dit medlemskab hos SPWN i overensstemmelse med de angivende betingelser, refundere vi købsprisen på dit medlemskab. SPWN forbeholder sig retten til at beholde det beløb, for den periode hvor du har brugt dit medlemskab. Medmindre du har givet os instruks om andet, vil beløbet blive tilbageført på den konto, som pengene oprindeligt blev trukket fra. Dit krav om en tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller anden betalingsmiddel. 

 

 

 • Helbredstilstand, personskade og husregler.  

 

Du er som medlem, selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader dig at kunne deltage i aktiviteter. Alt ophold i SPWN er på eget ansvar. SPWN tager ikke ansvar for personskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser i et SPWN center. 

 

Du kan læse mere om vores husregler i SPWN centeret eller ved at henvende dit til en medarbejder fra SPWN. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt. 

Der må ikke ydes kommerciel virksomhed i et SPWN center, såsom træningsvejledning, personlig træning, kostvejledning eller anden form for salg i et SPWN center.

Der er video overvågning i SPWN’s center. Formålet er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster. Overvågningen er til enhver tid gældende persondatapolitik. 

 

 

 • Ansvarsbegrænsninger 

 

SPWN er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog med begrænsninger, som er følgende:

 • SPWN hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller besvær der skyldes afbrydelser eller forstyrrelser i netværket.
 • SPWN er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.
 • SPWN hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk tab som følge af, at tjenesten ikke kunne anvendes som forventet.
 • SPWN er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab, hvis en betaling ikke bliver gennemført.
 • SPWN hæfter ikke for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til dig, eller som følge af dit tab af personlige data eller installeret software.
 • SPWN er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til dine data og/eller systemer.
 • SPWN bærer intet ansvar og friholdes for eventuelt erstatningskrav og andre afledte krav, hvis SPWN ikke kan opfylde en forpligtigelse overfor dig på grund af omstændigheder SPWN ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vejrforhold, ildebrand, fejl i andre operatørers net, myndighedsbestemmelser eller andre offentlige bestemmelser, fejl på transporter, varer eller energi, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt SPWN’s egne medarbejdere.
 • SPWN bærer ikke ansvaret for andre operatørers uautoriserede brug af kundedata i forbindelse med samtrafik, national roaming og lignende. 

 

Ovenstående bestemmelser om ansvarsbegrænsninger gælder også ved og efter opsigelse af Aftalen.

 

 

 • Værdigenstande 

 

SPWN fralægger sig ansvaret for tab, som følge heraf tyveri, tingskader, bortkomst eller anden tab, der indtræffer i SPWN. Vi anbefaler at du medbringer særlige værdigenstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) med dig til din station og ikke efterlade dette i garderoben eller cafeen. 

 

 

 • Lovvalg og værneting 

 

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Bilag: Standard fortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til HYDR eSport ApS, Rosenkæret 22A, 2860 Søborg, email-adresse: medlem@hydresport.com: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) Bestilt den (*)/modtaget den (*): Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir

 

 

 • Klagegang

 

Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal medlemmet henvende sig til SPWN via et personligt fremmøde eller på e-mail info@spwn.dk.

 

 

I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende Aftalen, kan du klage til Kundeservice på email eller pr. telefon. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at sende en skriftlig klage til vores adresse eller en klage via email til info@spwn.dk. Senest 14 dage efter vi har modtaget din klage skal vi bekræfte modtagelsen over for dig. 

 

Vi træffer en afgørelse vedrørende klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. 

 

Medlemmet kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Hvis klagen udelukkende vedrører selve servicen eller faciliteterne, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. Du kan også benytte EUKommissionens online klageportal, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (primært relevant, hvis du bor uden for Danmark). 

Eventuelle uenigheder mellem dig og os kan desuden af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning.


Hvis en klage indsendes til EU’s online klageportal, skal SPWN’s e-mailadresse info@spwn.dk angives.
SPAWN ESPORT HOLDING APS, KRØYER KIELBERGSVEJ 3, 8660 SKANDERBORG, CVR NR- 41227214